Sari Somppi

SARIS TEMAN
SARIN TEEMAT

1. Jämställdhet / Tasa-arvoa edistettävä Vaasassa

Jag vill utveckla staden i en mer jämställd riktning. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Vi behöver lyfta fram diversitet i beslutsfattandet. Därmed skall nämnder ledas av både män och kvinnor och styrelseposter tillsättas jämställt.

Arbetslivet är ännu inte jämställt. Det syns inte minst i löneskillnader mellan kvinnor och män och på könsfördelningen hos dem som har höga positioner. Alla arbetsgivare behöver arbeta förebyggande med jämställdhet på arbetsplatsen. All forskning tyder på att anställda mår bäst i företag som satsar på jämställdhet.

Ingen får diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

 

Haluan kehittää kaupunkia tasa-arvoisempaan suuntaan. Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että naisilla ja miehillä on samoja oikeuksia, velvollisuuksia sekä mahdollisuuksia elämän kaikilla alueilla. Meidän pitää lisätä diversiteettiä päätöksentekoon. Lautakuntia tulisi johtaa sekä miehet että naiset ja hallituspaikkoja pitäisi jakaa tasa-arvoisemmin.
Työelämä ei ole vielä tasa-arvoinen. Tämä näyttäytyy etenkin palkkaeroissa miesten ja naisten palkoissa ja sukupuolijako heillä ketä omistaa korkeimpia positioita. Työnantaja tulisi aktiivisesti edistää tasa-arvoa työpaikoilla. Tutkimustulokset näyttävät, että työpaikoilla, jotka edistävät tasa-arvoa on hyvinvoivia työpaikkoja. Näissä työntekijät voivat parhaiten.
Ketään ei saa syrjiä sukupuoli, ikä, etnisyys, kansalaisuus, kieli, uskonto, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai joku muu syy hänen persoonassa.

1. Psykisk ohälsa / Mielenterveysongelmat

Jag vill även se större resurser för att motarbeta psykisk ohälsa, där jag ser stora utmaningar speciellt bland unga idag. Vårdgaranti på sju dagar bör införs och att denna skall även omfatta terapi eftersom köerna måste bli kortare för de som behöver hjälp. Vi behöver alltså investera i mentalvården i Österbotten. Ungdomar och barn är framtidens Finland, därför tycker jag det är av stor prioritet att satsa på denna grupp. Den psykiska ohälsan har konsekvenser för vårt samhälle men viktigast av allt har den konsekvenser för individen. Vi behöver utöka lågtröskeltjänsterna inom mentalvården med mera resurser.  Det förebyggande arbetet har stor betydelse eftersom, de förebyggande mentalvårdstjänsterna kan förebygga att problemen blir mer komplexa. Vi behöver utöka lågtröskeltjänsterna inom mentalvården med mer resurser. Tyvärr kan kommunernas social- och hälsovård ej i dagsläget svara för ungdomars behov av mentalvård varefter köerna inom specialsjukvården växer.

Det nya välfärdsområdet kommer att besluta om frågor som berör alla invånares vardag, så som social- och hälsovården. Jag ställer upp i välfärdsområdesvalet för att jag vill arbeta för att du snabbt ska få hjälp oberoende var du bor. Det här kan vi göra bland annat genom att förkorta vårdköerna.

 

Mielenterveyspalveluiden kehittäminen tarvitsee merkittävästi lisää resursseja Pohjanmaalla. Tässä asiassa meillä on iso haaste varsinkin, kun keskustelemme nuorten psyykkisestä voinnista. Meidän pitäisi lisätä seitsemän päivän hoitotakuu, jonka tulisi sisältää myös terapiapaleluita. Mielenterveyspalveluiden avunsaajalle tulee taata se, että hän pääsee tarvitsemaansa hoitoon 7 päivän aikana avunpyynnöstä. Hoitojonot on saatava merkittävästi lyhyemmiksi, tästä syystä meidän on investoitava mielenterveyspalveluihin Pohjanmaalla. Psyykkisellä voinnilla on iso merkitys meidän yhteiskunnallemme ja kaikkein tärkeimpänä, sillä on iso merkitys ihmiselle. Meidän tulee lisätä matalankynnyksen mielenterveyspalveluita. Ennaltaehkäisevällä työllä on iso merkitys, sillä ennaltaehkäisevät mielenterveyspalvelut voivat ehkäistä sitä, että ongelmat eivät monimutkaistu. Valitettavasti sosiaali- ja terveysalalla ei tällä hetkellä pystytä vastamaan nuorten mieleterveyspalveluiden tarpeeseen riittävästi, jonka seurauksena on, että erikoissairaanhoito ruuhkautuu ja ongelmat kasautuvat. Tähän on saatava muutos.

2. Psykiskt välmående / Mielenterveys­palveluita kehitettävä

Ungdomar och barn är framtidens Finland, därför tycker jag det är av stor prioritet vi bör satsa på denna grupp. Under coronapandemin har barn och ungdomars ensamhet och nedstämdhet ökat. Den ökning man sett hos unga är ångest, självskadetankar ensamhet, våldsamt beteende samt en ökning av användning av rusningsmedel. De som söker hjälp får vänta eftersom köerna är alldeles för långa. När man mår riktigt dåligt behöver man omgående få hjälp, stöd och råd.

Den psykiska ohälsan har konsekvenser för vårt samhälle men viktigast av allt har den konsekvenser för individen. Därför behöver vi nu investera i mentalvården.

Det förebyggande arbetet har stor betydelse eftersom, de förebyggande mentalvårdstjänsterna kan förebygga att problemen blir mer komplexa. Vi behöver utöka lågtröskeltjänsterna inom mentalvården med mera resurser. Tyvärr kan kommunernas social och hälsovård ej i dagsläget svara för ungdomars behov av mentalvård varefter köer inom specialsjukvården växer.

 

Nuoret ja lapset ovat tulevaisuuden Suomi, siksi mielestäni meidän on priorisoitava ja satsata tähän ryhmään. Korona-aikana nuorten yksinäisyys ja masennus on kasvanut. Kasvu mitä näemme nuorissa, on ahdistus, masennus, itsetuhoisia ajatuksia, väkivaltainen käyttäytyminen ja päihteiden käytön lisääminen. Ne, jotka hakevat apua saa odottaa koska jonot ovat pitkät. Kun voi huonosti olisi tärkeätä viipymättä saada apua, tukea ja neuvontaa.

Mielenterveyksellä on vakavia seurauksia yhteiskunnalle ja tärkeintä on ihminen. Siksi meidän tulee nyt oikeasti investoida mielenterveyspalveluihin koska ehkäisevällä työllä pystymme ehkäisemään mielenterveysongelmien monimutkaistumista. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tulee vahvistaa. Tämä tarkoittaa resurssiongelman tunnistaminen. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto ei kykene tällä hetkellä vastaamaan lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluiden tarpeeseen, jolloin erikoissairaanhoitomme ruuhkautuu.

2. Trygga arbetsförhållanden / Turvatat työolosuhteet

I det nya välfärdsområdet är det även viktigt att garantera trygga arbetsförhållanden för alla som arbetar inom vården, varav en majoritet är kvinnor. Välfärdsområdena har ett ansvar för att verkställa en jämställd arbets- och lönepolitik för sina anställda. Välfärdsområdet behöver årligen göra en kartläggning av kvinnor och mäns löner. Detta skall vara samma lön för samma arbete.  Som arbetsgivare skall välfärdsområdena främja kombinationen av arbete och familjeliv.

 

 Uudella hyvinvoitialueella on tärkeätä turvata työolosuhteet kaikille, jotka työskentelevät sotealalla. Sosiaali- ja terveysalalla suuri osa työntekijöistä on naisia. Hyvinvointialueella on vastuu suorittaa tasavertaista työ- ja palkkapolitiikkaa kakille työntekijöille. Vuosittain tulisi arvioida naisten ja miesten palkkoja. Samalla työllä tulisi saada sama palkka. Työnantajana hyvinvointialueen tulisi edistää sitä, että työ ja perhe-elämä voidaan yhdistää sujuvasti ja työntekijälle sopivaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että työ ja perheen kanssa vietettävä aika ja äitiys sekä isyys pysyvät tasapainossa eikä työ kuormita työntekijää liiaksi. Tässä onnistuessamme lisäämme myös syntyvyyttä helpottaessamme työskentelyolosuhteita ja luomme hyvinvointialueen työntekijöille turvallisen työskentely-ympäristön.

3. Trendig och trivsam stad / Trendikäs ja viihtyisä kaupunki Vaasa

Vi behöver utveckla staden i en mer trendig riktning med en modern strategi som innefattar nya trendiga tjänster. På detta sätt väljer unga stanna kvar i staden, eftersom staden är intressant. Vi skall utveckla staden genom att lyssna till människorna samt inkludera digitalisering i utvecklingen.

 

Tarvitsemme Vaasaan uusia ja trendikkäitä palveluita ja moderneja toimintamalleja, jotta nuoret naiset ja miehet kiinnostuvat kaupungistamme muuttaa Vaasaan. Meidän tulee kehittää kaupunkia ihmisiä kuunnellen ja tuoda digitalisaatio mukaan kehitykseen.

3. Barn, unga och familjer / Lapset, nuoret ja perheet

Satsningar och stöd för barnfamiljer är den bästa socialpolitiken och därmed ett viktigt förebyggande arbete för de som är mest utsatta i samhället. Det skall vara lätt och tydligt att hitta den hjälp man behöver i de olika livskeedena och allt skall finnas under samma tak. Familjecenterverksamheter behöver utökas som närservice i alla välfärdsområden. Här skall det finnas en helhet av närtjänster, som inkluderar tidigt stöd och vårdtjänster riktade till att främja barn och familjers hälsa och välmående. Ett viktigt förebyggande arbete är att stöda föräldrar i deras föräldraroll samt se till att barnskyddet har de resurser de behöver.

 

Meidän tulee tukea lapsiperheitä, tämä on paras ennaltaehkäisevä työ heille jotka ovat heikoimassa asemaassa yhteiskunnassa. Pitää olla helppoa ja selkeätä löytää sitä apua mitä tarvitsee erillaisissa elämäntilanteissa. Kaikki palvelut tulisi löytää saman katon alta, tähän liittyen esimerkiksi perhekeskustoimintaa pitäisi laajentaa lähipalveluna kaikkiin kuntiin hyvinvointialueilla.
Meidän tulisi löytää kokonaisvaltainen ratkaisu lähipalveluihin edistääksemme lapsi ja lapisperheitten terveyttä ja hyvinvointia.
Tärkeä ennaltaehkäisevä työ on tukea vanhempia vanhemman roolissa, sekä lisätä resursseja lastensuojeluun.

4. Äldre befolkningen / Ikäihmiset ja ikääntyvä väestö huomioitava

Vi har en befolkningsutveckling där befolkningen blir allt äldre, vilket betyder att efterfrågan på tjänster för de äldre blir större. Jag tycker det är viktigt att äldre individer som varit med och byggt upp vårt land även skall ha samma rättigheter.

Vi måste se till att de äldre mår bra både fysiskt och psykiskt och känner att de har en röst. De äldre har också behov av socialt umgänge, av att känna sig sedda och trygga hemma och på ålderdomshem.

Samtidigt måste vi också ta hand om de som ska vårda våra äldre. Att behandla sin personal på ett bra sätt är också en grundvärdering. Personalen måste också få känna sig trygga på sin arbetsplats och att de ges de möjligheter de behöver för att sköta sitt jobb på bästa möjliga sätt. För få anställda, för långa skift och god åldringsvård är inte en kombination som går ihop. Nu måste vi slå oss ner och diskuteragrundvärderingarna. För det är där allt börjar.

 

Meillä on ikääntyvä väestö ja väestökehitys luo myös uusia tarpeita kuin, tarvitsemme lisää palveluita ja kyse palveluista suunnattua ikäihmisille kasvaa. Niillä ihmisillä, jotka ovat rakentaneet meidän yhteiskuntaamme pitäisi olla samat oikeudet kuin muilla. Meidän pitää kysyä: Mitä sinä haluat ja toivot?

Meidän on katsottava, että Ikäihmiset voi hyvin fyysisesti sekä psyykkisesti ja että he tuntevat, että heillä on vahva ääni yhteiskunnan muutoksissa. Tärkeää on sosiaalinen läheisyys, tunne siitä, että on nähty ja on turvallinen olo kotona ja vahuushuollossa. Emme saa päätöksenteossa unohtaa, että nämä ihmiset rakensivat Suomen.

Samaanaikaisesti meidän on otettava huomioon heitä, jotka hoitavat vanhempia. Laitoshoidossa, omaishoidossa jne.  Jos henkilökunta voi hyvin meillä on hyviä perusarvoja yhteoskunnassa.  Henkilökunnan on tunnettava turvallisuutta työpaikoilla ja että he voivat turvallisesti suorittaa työnsä. Meillä on liian vähän hoitajaresursseja. Pitkät työvuorot ja hyvä ikääntymisen hoito eivät kävele käsi kädessä. Nyt on aika keskustella perusarvoistamme.

4. Ett tryggt åldrande / Turvallinen vanhuus

Vi måste också trygga vården för seniorerna så att de tryggt kan bo hur de själva väljer att bo samtidigt som kvalitativa servicetjänster erbjuds i rätt tid. En högklassig äldreomsorg betyder att man själv kan påverka den egna situationen, såsom var och hur man vill bo. Ett tryggt boende tillsammans med sin livspartner.   Finland har en åldrande befolkning vilket gör att behovet av äldrevård blir allt större. Men tar vi egentligen hand om våra seniorer? Vården är mer än bara ekonomi, det är människor och värderingar. Vi behöver en förbättring.   Jag har själv jobbat inom åldringsvården i 7 år och vet hur tungt jobbet är, både fysiskt och psykiskt. Vårdare behöver ha stor empati för patienterna. Det är inte ett lätt arbete speciellt de dagar som resurserna inte räcker till. Det är viktigt att följa upp närståendevårdarnas välmående och att erbjuda tillräckliga stödtjänster som krävs för vården. Intervallvård och närståendevårdarnas ledighet måste tryggas.’

 

Meidän on myös turvattava terveyspalveluita vanhuksille, joten he pystyvät itse päättä omasta asumismuodosta samalla kun heille tarjotaan laadukkaita palveluita oikeaan aikaan. Laadukas vanhuushuolto tarkoittaa sitä, että itse pystyy vaikuttamaan omaan tilanteeseeen esim missä ja miten haluaa asua. Turvallisinen asuminen elämänkumppanin kanssa on tärkeä ihmisoikeus. Suomessa on vaheneva kansa. Tämä tarkoittaa, että meidän on kehitettävä palveluita väestökehityksen mukaisesti ottaen huolta vanhuuksista. Terveyshuolto ei ole vain ekonomiaa, vaan ihmisiä ja arvoja. tarvitsemme parannuksen tässä. Olen itse työsnkennellyt vanhuushuoloossa 7 vuotta ja tiedän kuinka psyykisesti ja fyysisesti raskasta se voi olla. Hoitajat tarvitsevat enemmän reusrrseja, jotta he jaksavat työssään. Omaishoitajien tulisi myös saada se tuki, joka heille kuuluu heidän tärkässä työssä. Intervallihoito- ja omaishoitajien vapaapäivät on turvattava

5. Trygghet / Rakennetaan Vaasasta turvallinen kaupunki asua ja elää

Jag vill arbeta för ett tryggt samhälle. Det är viktigt att vi får känna oss trygga i vår vardag. Tryggheten skall återfinnas såväl i staden som i den levande landsbygden. Du skall ha rätt att känna dig trygg oberoende vem du är. För att vi skall kunna känna oss trygga behöver vi stöda många olika strukturer i samhället

Ett fysiskt tryggt samhälle är ett samhälle som redan i stadsplaneringen tagit tryggheten i beaktande. Ett fysiskt tryggt samhälle skapar vi genom att börja planera, bygga och underhålla städer på ett sätt som motverkar brott på lång sikt.

Människors rättskydd skall vara fungerande, och viktigt för mej i mitt arbete har varit att upplysa människor om vilka rättigheter de har i en rättsprocess enligt lag.

Polisen bör få mer resurser.

Förebyggande av marginalisering bland unga eftersom detta tillsammans med låg social status korrelerar starkt med kriminellt beteende.

Säkerhet betyder också att man ska ha rätt att känna sig trygg på jobbet. Vi ska alla kunna lita på att våra arbetsgivare ger oss de bästa förutsättningarna för att kunna utföra vårt arbete på ett säkert sätt.

Trygghet för mej betyder även att de samma mänskliga rättigheterna skall gälla inom sjukvården Alla människor har rätt till en jämlik och rättvis social och hälsovård.  Alla är värda en god patientsäkerhet.

 

Haluan tehdä töitä turvallisen yhteiskunnan puolesta. On tärkeää, että saamme tuntea olomme tuvalliseksi. Turvallisuuden pitäisi esiintyä niin kaupungissa kuin elävässä maaseudussa. Sinulla on oikeus tuntea itsesi turvalliseksi riippumatta siitä, kuka olet. Jotta meillä olisi turvallista olla meidän on tuettava omia eri rakenteita yhteiskunnassa.

Fyysisessä ja turvallisessa yhteiskunnassa olemme jo kaupunkisuunnittelussa tarkastelleet turvallisuutta. Me luomme fyysistä turvallisuutta suunnittelun ja rakentamisen kautta, että se pitkällä tähtäimellä vähentäisi rikollisuutta.

Ihmisten oikeusturvan on toimittava. Tätä asiaa edistän työni puolesta, kun tuemme ihmisten oikeusturvaa oikeusprosessissa

Poliisille on lisättävä resursseja

Meidän on ennaltaehkäistävä syrjääntymistä nuorten keskuudessa, koska sosiaalinen (matala, huono) asema korreloi rikollisuuden kanssa.

Turvallisuus tarkoittaa, että meidän on tunnettava olomme turvalliseksi myös työpaikalla. Meidän pitäsi luottaa että työnantaja antaa meille parhaan mahdollisuuden työskennellä turvassa.

Turvallisuus tarkoittaa myös, että samat ihmisoikeudet pitävät sairaalahoidossa. Kaikilla on oikeus taravertaiseen ja oikeudenmukainen sosiaali ja terveydenhoitoon. Kaikilla on oikeus potilasturvallisuuteen.