SARI SOMPPI

CV

Sari 4

Jag tycker om utmaningar och känner oftast iver över att få påbörja nya projekt.

Vänner skulle beskriva mej som social, glad och humoristisk.

 

Tykkään erilaisista haasteista ja tunnen usein innostusta, kun aloitan uusia projekteja.

Uskon, että ystäväni kuvailisi minua sosiaalisena, iloisena sekä huumorintajuisena.

Arbete / Työhistoria

Jag har arbetat som psykologisk handledare vid Vasa fängelse. Under tiden jag arbetade vid brottspåföljdsmyndigheten fick jag även delta i intressanta EU projekt och konferenser runt om i världen bland annat i Egypten, Albanien och London. Mitt bidrag var att jag föreläste om hur vi rehabiliterar kriminella män i Finland.

Jag har även arbetat som regionchef vid Västra Finlands brottsofferjour. Då arbetade jag med brottsoffer, deras anhöriga samt vittnen. På brottsofferjouren gav vi stöd och råd till klienter genom hela brottsprocessen. Genom arbetet vid brottsofferjouren är jag även medlem i Röda Korsets operativa ledningsgrupp i västra Finland.

Idag arbetar jag inom rättspsykiatrin som psykolog vid Gamla Vasa sjukhus. 

 

Olen aikaisemmin työskennellyt vankilassa ja olen osallisstunut moneet kiinnostavaan EU-projektiin sekä konferansseihin mm. Albanissa, Egyptissä sekä Lontoossa. Olen luennoinut eri teemoista, mm. siitä miten Suomessa kuntoutetaan rikoksentekijöitä. 

Olen myös työskennellyt Rikosuhripäivystyksen aluejohtajana kahdeksan vuotta ja johdin Länsi-Suomen aluetta. Työskentelin rikosten uhrien, heidän läheisensä sekä rikosprosessissa todistajien parissa. Olin myös Suomen punaisen ristin Länsi-Suomen piirin toiminnallisessa johtoryhmässä jäsen. Tänään työskentelen oikeuspsykiatrilla Vanha Vaasan sairaalassa psykologina.

Förtroendeuppdrag / Luottamushenkilöhistoria

Stadsfullmäktigeledamot, Vasa

 

Stadsstyrelsemedlem, Vasa

 

Fullmäktigeledamot, Österbottens välfärdsområde

 

Styrelsemedlem, Österbottens välfärdsområde

 

Vice ordförande, Svenska kvinnoförbundet

 

Ordförande, Pikipruukki fastighets AB

 

Delegationen för Österbottens polisinrättning

 

Stadsstyrelsens representant i byggnads- och miljönämnden, samt bildningsnämndens svenska sektion

 

Kaupunginvaltuutettu, Vaasa

 

Kaupunginhallistuksen jäsen, Vaasa

 

Valtuuston jäsen, Pohjanmaan hyvinvointialue

 

Hallituksen jäse, Pohjanmaan hyvinvointialue

 

Varapuheenjohtaja, Suomen RKP-naiset

 

Puheenjohtaja, As Oy Pikipruukki

 

Pohjanmaan poliisin neuvottelukunnan jäsen

 

Kaupunginhallituksen edustajan: rakennus- ja ymperistölautakunta edustajana: rakennus- ja ymperistölautakuntaa ja koulutuslautakunta ruotsinkielinen jasto

Utbildning / Koulutus

Jag har älskat att studera och har därmed flera utbildningar, hela tre magistrar och håller på med min fjärde. Jag har läst till pol. mag i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi och till kriminolog studerade jag vid Malmö Universitet.  År 2019 blev jag färdig psykolog vid Umeå Universitet. Dessa utbildningar har jag haft stor nytta av i såväl arbetslivet som i politiken. Nu studerar jag rättspsykologi vid Åbo Akademi och blir klar 2023.

 

Olen rakastanut opiskelua ja siitä syystä minulla on monta tutkintoa, yhteensä kolme kappaletta. Olen hallintotieteiden maisteri ja opiskellut Åbo akatemiassa. Lisäksi olen opiskellut kriminologiksi Malmön yliopistolla sekä psykologiksi Uumajan yliopistolla. Laaja alaisen koulutukseni ansiosta minulla on erinomaiset valmiudet ja osaaminen työssäni. Opiskelen tällä hetkellä oikeuspsykologiksi ja valmistun vuonna 2023. 

Utbildning/Koulutus
Pol. mag utvecklingspsykologi 2010 / 
Pol. mag kehityspsykologia 2010
Åbo Akademi, Finland
Åbo Akademi, Suomi
 
Kriminologi magister 2014 /
Kriminologian maisteri 2014
Malmö högskola, Sverige
Malmö högskola, Ruotsi
 
Psykologi magister 2020 / 
Psykologian maisteri opinnot 2020
Umeå Universitet, Sverige
Umeå Universitet, Ruotsi
 
Politices magister i utvecklingspsykologi /
Valtiotieteiden maisterin tutkinto
Språk / Kielitaidot
Svenska och Finska / Suomi ja ruotsi (Äidinkielet)
Engelska / Englanti
Böcker / Kirjat
Handbok för brottsoffer / Rikoksen uhrin käsikirja
Vetenskapliga publikationer / Tieteellinen julkaisu
Schober, G., Björkqvist, K., Somppi, S (2009). Identifying a new subscale of aggression: sex differences in direct non-verbal aggression. Journal of aggression, conflict and peace research,1, 58–70.
Nuvarande befattning / Nykyinen toimenkuva
Regionchef Kriminolog, magister i psykologi, pol.mag i utvecklingspsykologi för västra Finlands Brottsofferjour 1.9.2015 – /
Aluejohtaja, kriminologi, psykologian maisteri Länsi-Suomen rikosuhripäivystys 1.9.2015 –
Politik / Politiikka
Stadsfullmäktigeledamot / Kaupunginvaltuutettu, Vaasa
 
Byggnads- och miljönämnden, stadsstyrelsens medlem / Rakennus- ja ympäristölautakunta, Kaupunginhallituksen jäsen, Vaasa
 
Styrelsemedlem i Pikipruukki /
Hallituksen jäsen Pikipruukki
 
Styrelsemedlem Österbottens välfärdsområde /
Hallituksen jäsen Pohjanmaan hyvinvointialue
 
Delegationen för Österbottens polisinrättning / Neuvottelukunnan jäsen, Pohjanmaan poliisi
 
Vice ordförande kvinnoförbundet /
Varapuheenjohtaja, Suomen RKP- naiset
 

Bildningsnämndens svenska sektion, Stadsstyrelsens medlem / Koulutuslautakunta ruotsinkielinen jaosto, kaupunginhallituksen jäsen.

Konferenser / Luennot / Esitelmät
EU- projekt / EU- projekti
Workshop on prison mental health services
Kesäkuu, 2013, Tirana, Albania.
 
Tanta annual medical conference
Multidisciplinary offender rehabilitation / Moniammatilinen kuntoutus rikoksentekijöille
Huhtikuu, 2014, Tanta, Egypti.
 
Storytell Podijaksot 2020
Uhrin ääni. åtta avsnitt tillsammans med Kari Kanala
”Uhrin ääni” kahdeksan jaksoa yhdessä Kari Kanalan kanssa
Frivilligarbete / Vapaaehtoistyö
  • Medverkat i Röda Korset frivilligverksamhet som sakkunnig inom psykologi och kriser / Opiskeluaikana mukana Suomen Punaisen Ristin vapaaehtois-toiminnassa, toimien psykologian ja kriisityön asiantuntijana.

  • Röda Korsets hjälporganisation vid skolskjutningarna i Kauhajoki år 2008. Defrifing arbete. / Punaisen ristin apuorganisaatiossa Kauhajoen kouluapumis-tapauksessa vuonna 2008. Työtehtäviini kuului enimmäkseen debriefing.